Genel Bilgiler

 Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede Kamu idarelerine önemli derecede yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol ve benzeri kavram, süreç ve uygulamalar getirilmiştir.

 Performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurları arasında yer alan faaliyet raporları üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir unsurdur. Kamuya makul güvence verme faaliyet raporları ile sağlanmaktadır.

 5018 sayılı kanun Mali Hizmetler birimine yani başkanlığımıza önemli görevler yüklemiştir. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de birim faaliyet raporlarına dayanılarak hazırlanan idare faaliyet raporudur.

   Bu kapsamda Başkanlığımızda; 2018 - 2022 yılları arasında yürütülen iş ve işlemlerine ilişkin birim faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

                  

1-Kontrol Ortamı Standartları

-İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

-Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

-Misyon-Vizyon

-Teşkilat Şeması

-Hassas Görevler

-Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

-Performans Değerlendirme Formu

KOS4-Yetki Devri

-Yetki Devri Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

-Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

-Kurum Risk Haritası

-Risk Puan Tablosu

-Risk Eylem Planı Tablosu

-Risk Profili Tablosu

-Risk  Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

-Hizmet Envanteri

-Hizmet Standartları 

-İş Akış Şemaları  

KFS3Görevler Ayrılığı

-Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

-Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

-Görev Tanımları

-Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

-Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1-Bilgi ve İletişim

-Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

-2018 Faaliyet Raporu

-2019 Faaliyet Raporu

-2020 Faaliyet Raporu

-2021 Faaliyet Raporu

- 2022 Faaliyet Raporu

- 2023 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

-Personel Öneri Formu

-Şikayet Dilekçesi

-Tutanak

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

-İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

      

 

 


Son Güncelleme: 2024-05-30 10:37:37
                                                                                                      

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024