Üniversitemiz Bilgisayar Ağı Kullanım Politikası

MADDE 1. Amaç

Bu kullanım politikası; üniversitemiz bilgisayar ağı kullanımına ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2. Kapsam

Bu kullanım politikası; öğrenci, öğretim üyesi, araştırmacı ve diğer akademik ve idari mensuplar olmak üzere bilgisayar ağımızın tüm kullanıcılarını kapsar.

MADDE 3. Tanımlar

Bu kullanım politikasında yeralan; KİLİSNET (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Networkü) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na, TÜBİTAK ULAKBİM yönetmeliklerine ve yapılan sözleşmeye uygun olarak işletilen, kullanıcıların veri iletişimi ve elektronik haberleşme gereksinimlerinin bu belgede belirtilen prensip ve yükümlülükler doğrultusunda karşılandığı, altyapı ve servislerin tümüne verilen isimdir.

Kullanıcılar; öğrenci, öğretim üyesi, araştırmacı ve diğer akademik ve idari mensupları ile misafirlerdir.

MADDE 4. Genel Hükümler

4.1. KİLİSNET, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.

4.2. KİLİSNET, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin yayılması amaçları ile kullanılmalıdır. Kullanıcı, KİLİSNET'i doğrudan veya dolaylı olarak ticari amaçlarla kullanamaz veya kullanıcı birimlerce üçüncü kişilere ticari getiri karşılığında kullandırılamaz.

4.3. KİLİSNET, altyapısını, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici veya sağlıklı çalışmasını engelleyici hiçbir girişimde bulunulmadan kullanılmalıdır.

4.4. KİLİSNET, verimli ve güvenli kullanılmalıdır. Bu sebeple:

a) KİLİSNET aracılığı ile bilgi nakli ve erişimi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanır.

b) KİLİSNET, kullanıcı birimlerce, yetkilendirilmiş kullanıcılara adil olarak paylaştırılır.

c) KİLİSNET'e ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, kullanıcı birim tarafından yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya birimin erişimi sağlanamaz. Bu amaçla;

● Kablolu ve kablosuz ağlarda fiziksel veya yazılımsal olarak izinsiz erişimin engellenmesi,

● Önbellekleme, tünelleme gibi yerleşke dışından KİLİSNET'e erişim imkânı sağlayan servislerin güvenli yetkilendirme yöntemleri ile çalıştırılarak, İnternet üzerinden izinsiz erişimin engellenmesi,

● Servislerin yetkilendirmelerinde kullanılan kullanıcı adı ve şifrelerinin, şifrelenmiş ortamlarda sorgulanarak üçüncü kişilerce tespit edilmesinin engellenmesi ve benzeri yöntemler uygulanmalıdır.

d) Yeterli düzeyde sürekli bir güvenlik düzeyi sağlanmakta ve KİLİSNET'in ve kullanıcı birimlerin KİLİSNET üzerinden verdikleri servislerin kullanım kayıtları en az yasal limitlerle belirlenen süre kadar saklanmaktadır.

4.5. Sistem ve ağ güvenliği ihlal edilmemelidir, ihlal edilmesi cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumlar incelenir ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapılır. KİLİSNET aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:

a) Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek veya gönderilmesine olanak sağlamak;

b) Başka bir kullanıcının e-posta sunucusunu, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;

c) KİLİSNET üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık oluşturacak trafik düzenlemeleri yapmak;

d) Kullanım amaçlarına uygun olmayan, müstehcen, rahatsız edici materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç);

e) Gerçek dışı, sıkıntı veya rahatsızlık verici, gereksiz korku oluşturacak materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması;

f) İftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması;

g) Yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri ve bunlar gibi materyalin, fikri ve sınaî hakları ihlal edici mahiyette erişime açılması ve dağıtılması;

h) KİLİSNET üzerinden, ulusal veya uluslararası hizmetlerin kasıtlı olarak yetkisiz kullanımı;

i) Aşağıdaki belirtilen uygulamalar

● Başkalarının verilerini tahrip etmek;

● Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;

● Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;

● KİLİSNET üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik oluşturmak;

● KİLİSNET'in verimli çalışmasını engellediği, gereksiz trafik oluşturduğu için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ve türevlerini kullanmak;

4.6. KİLİSNET'in, bu Kullanım Politikası 4.2 maddesinde belirtilen amaçlar dışında ticari amaçlarla kullanılması, üzerinden doğrudan veya dolaylı ticari kazanç sağlanması yasaktır. Bu sebeple, KİLİSNET üzerinde aşağıda belirtilen faaliyetler yapılamaz:

a) Ticari firmalara ait banner, logo veya reklam gibi içeriklerin, doğrudan veya dolaylı ticari getiri karşılığında KİLİSNET ve/veya KİLİSNET aracılığı ile İnternet üzerinden ulaşılacak şekilde yayınlanması,

b) Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM) gönderilmesi veya gönderilmesine olanak sağlanması,

c) KİLİSNET'in, kullanıcılara veya üçüncü kişilere ticari getiri karşılığında kullandırılması.

4.7. Genel olarak tüm kullanıcılar bu Kullanım Olitikası'na uymalı, kuralların herhangi birinin, İdare tarafından geçerliliği kabul edilen herhangi idari ve/veya teknik sebepten dolayı geçici veya süresiz olarak uygulanamaz olması, geri kalan kısmının geçerliliğini ve sürekliliğini etkilemez.

MADDE 5. Hak, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

5.1. Kullanıcı birimler KİLİSNET'i kendi kullanıcılarına, bu politika ile belirlenen hükümler çerçevesinde kullandırma hak ve sorumluluğuna sahiptir.

5.2. Kullanıcı birimler KİLİSNET üzerinden kendi servislerini verebilirler. Bu servisin içeriği ve veriliş şekli politika hükümlerine aykırı olamaz.

5.3. Kullanıcı birim, kullanımın bu politikanın tamamına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür.

5.4. Kullanıcı birimler, KİLİSNET'in sağlıklı işletilebilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.

5.5. Kullanıcı birimler, kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından sorumludurlar ve gerekli tedbirleri almayı kabul ederler.

5.6. Kullanıcı birimlerin veya kullanıcıların "Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, KİLİSNET Kullanım Politikası'na aykırı kullanımların kabul edilebilir olduğunu göstermez ve bir kısmını ya da tamamını geçersiz kılamaz.

MADDE 6. Yürütme

KİLİSNET'in bu Kullanım Politikası'na uymayan kullanımı durumunda Rektörlüğümüz, uygunsuz kullanımın yoğunluğuna, verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;

  • Kullanıcı Birim ve/veya kullanıcı sözlü veya yazılı olarak uyarılır.
  • Kullanıcı Birim ve/veya kullanıcının KİLİSNET erişimi, sınırlı veya sınırsız süre ile kısıtlanabilir veya engellenebilir.
  • Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.

Kullanıcılar KİLİSNET'i kullanmaları durumunda Kullanım Politikası'nı tam olarak anladığını, tanıdığını ve uyacağını kabul eder.

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Son Güncelleme: 2013-10-02 09:25:54
                                                                                                      

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024